Disclaimer voor www.dogguardian.nl

Dog Guardian (Kamer van Koophandel: 72155736) verleent u hierbij toegang tot www.dogguardian.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Dog Guardian behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Dog Guardian spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dog Guardian.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Dog Guardian. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Dog Guardian doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dog Guardian nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dog Guardian en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dog Guardian, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.