Gratis verzending vanaf €49 binnen Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.dogguardian.nl

Onderaan deze pagina vind u de PDF versie, die u kunt opslaan en kan printen 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - De kosten van het herroepingsrecht

Artikel   8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Privacy

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage I   - Herroepingsformulier

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of diensten, gedurende een bepaalde periode;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Herroepingsformulier: het formulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt, die de consument kan invullen indien hij gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Dog Guardian

Houtplein 32B 

2012 DH Haarlem (geen bezoekadres)

 

 

Telefoonnummer: +31616138347 (bereikbaar van ma-zo, tussen 11-18 uur)

E-mailadres: info@dogguardian.nl

KvK-nummer: 72155736

Btw-identificatienummer: NL250181459B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
 5. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
 6. De ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen;
 7. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten; 
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
 2. Na levering dient de consument de producten te controleren op duidelijke materiaal- of fabrieksfouten. Dit geldt ook voor duidelijke transportschade. In geval van voorgenoemde schade dient de consument de ondernemer hiervan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen;
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder gaat dan zoals bij een fysieke winkel zou gebeuren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorig lid;
 5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het sturen van een e-mail (info@dogguardian.nl) aan ondernemer waarbij het herroepingsformulier volledig ingevuld en digitaal meegestuurd dient te worden;
 6. Het herroepingsformulier is te vinden als PDF bestand onderaan dit document. Tevens wordt het formulier aan de consument als PDF document toegestuurd in de bevestigingsmail van de bestelling;
 7. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending; 
 8. Indien de klant na afloop van de in bovenstaande genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit; 
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst;
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7  De kosten van het herroepingsrecht

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging naar de consument;
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden;
 3. In het geval de bestelling uit meerdere artikelen bestaat en de consument een gedeelte van de bestelling wilt behouden, dan zal de ondernemer de initiële verzendkosten niet terug betalen;
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
    • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
    • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
  3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  9. Diensten betreffende weddenschappen en loterijen.

    

   Artikel 10 - De prijs

   1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief het in Nederland geldend btw percentage;
   2. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De totaalprijs inclusief verzendkosten wordt vernoemd bij het plaatsen van de bestelling, doch voordat de bestelling is afgerond. De verzendkosten kunnen tevens geraadpleegd worden op de website, vermeld onder ‘Service – Levertijd en verzendkosten’;
   3. Ondernemer is gerechtigd de prijzen te verhogen, in het geval van een verhoging van één of meer der kostprijs factoren. Dergelijke verhogingen hebben geen betrekking op producten die reeds zijn besteld maar nog niet zijn afgeleverd;
   4. Een dergelijke prijsverhoging geeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze prijsverhoging door de ondernemer. Indien door wettelijke regelingen of bepalingen een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de consument geen recht op ontbinding.

    

   Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
   2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;
   3. Na levering dient de consument de producten te controleren op duidelijke materiaal- of fabrieksfouten. Dit geldt ook voor duidelijke transportschade. In geval van voorgenoemde schade dient de consument de ondernemer hiervan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen;
   4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten;
   5. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de consument de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen. De ondernemer kan verzoeken het product terug te laten sturen door de consument om het gebrek te inspecteren. De verzendkosten zullen worden vergoed door de ondernemer in het geval het gebrek onder de garantie valt;
   6. Indien het gebrek onder de garantie valt, zal de ondernemer zorg dragen voor reparatie, vervanging of (gedeeltelijke) vergoeding van het product;
   7. De garantie geldt niet indien:
   • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig/onjuist worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer behandeld zijn;
   • Er schade is ontstaan door bijtincidenten of het gebruik van scherpe voorwerpen;
   • Er sprake is van verkleuringen of schuurschade;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

    

   Artikel 12 - Levering en uitvoering

   1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
   3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding;
   4. Na ontbinding van de overeenkomst conform artikel 6 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

    

   Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

   Opzegging:

   1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand;
   2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

    

   Verlenging:

   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

    

   Duur:

   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

    

   Artikel 14 - Betaling

   1. De consument kan kiezen uit verschillende betaalmethoden. Te weten betaling via iDEAL, via creditcard en Paypal. Deze betalingen geschieden online binnen een beschermde omgeving, dankzij een SSL-veiligheidssysteem. Ook kan de consument kiezen voor een betaalmethode waarbij de betaling plaats vindt op het moment van ontvangst van de bestelling, te weten betaling onder rembours. De bestelling wordt hierbij aan de consument overhandigd wanneer deze het verschuldigde bedrag aan de postvervoerder heeft betaald. Voor de optie betaling onder rembours geldt een toeslag, deze wordt vermeld op de website bij ‘Service – Betaalmethoden’;
   2. De ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van de betaalmethoden en kan deze indien nodig wijzigen;
   3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
   4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

    

   Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

   De producten blijven eigendom van de ondernemer totdat de betaling door de consument is voldaan. 

    

   Artikel 16 - Klachtenregeling

   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer;
   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
   4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

    

   Artikel 17 - Geschillen

   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

    

   Artikel 18 – Privacy

   De ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het privacy beleid zoals gepubliceerd op de website.

    

   Artikel 19 – Aansprakelijkheid

   De ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade of voor veranderingen in de (lichamelijk en/of geestelijke) gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van de bestelde artikelen.

    

   Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

   1. Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Dog Guardian en diens leveranciers en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dog Guardian niet gebruikt worden;
   2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

    Algemene voorwaarden PDF formaat

    

   Bijlage I   - Herroepingsformulier

   Voor een printversie, klik hier.

   HERROEPINGSFORMULIER DOGGUARDIAN.NL

   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

   Aan: DogGuardian.nl

   Houtplein 32B, 2012 DH Haarlem

   Info@dogguardian.nl

    

   U kunt dezelfde envelop gebruiken voor het terugsturen van de producten als waarin u ze heeft ontvangen. 

    

   Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop van de volgende producten:

    

   • Bestelnummer

    

   • Beschrijving product(en) (naam inclusief maat)

    

   • Track & Trace nummer van de retourzending:

    

   • Besteld op (datum bestelling producten) 

    

   • Ontvangen op (datum ontvangst producten)

    

   • Naam klant

    

    

   • Adres klant

    

    

   • Email klant

    

    

   • Eventuele opmerkingen

    

    

    

   Datum en handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   Naar boven }